Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
   
  Hình Ảnh - NPC Ép Ngựa  Vị Trí
  Tương Dương 199/201
   
  Nâng Cấp Ngựa Bôn Tiêu
  (NPC Thần Hóa Mã Đại Sư - Tương Dương 199/201)
  100 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  Ngựa Bôn Tiêu (Trắng)
  Tỉ lệ thành công 100%
   
  Nâng Cấp Ngựa Bôn Tiêu Hoàng Kim
  (NPC Thần Hóa Mã Đại Sư - Tương Dương 199/201)
  Hình Ảnh - Minh Họa Công Thức Ép
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 1)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính
  .
  Ngựa Bôn Tiêu (Trắng)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 2)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 1)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 3)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 2)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 4)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 3)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 5)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 4)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch
   

  HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP NGỰA PHIÊN VŨ - HOÀNG KIM
  Nâng Cấp Ngựa Bôn Tiêu Hoàng Kim
  (NPC Thần Hóa Mã Đại Sư - Tương Dương 199/201)
  Hình Ảnh - Minh Họa Công Thức Ép
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 1)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  1 Ngựa Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 5) - Vĩnh Viễn
  100 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  500 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 100%
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 2)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 1)
  10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 40%
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 3)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 2)
  10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 40% 
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 4)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 3)
  10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 40%
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Phiên Vũ  Hoàng Kim (Cấp 5)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 4)
  10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 40%
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch