Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Hình Ảnh - NPC Ép Ngựa  Vị Trí
  Tương Dương 199/201
   
  Nâng Cấp Ngựa Bôn Tiêu
  (NPC Thần Hóa Mã Đại Sư - Tương Dương 199/201)
  100 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu Ngựa Bôn Tiêu (Trắng)
  Tỉ lệ thành công 100%
   
  Nâng Cấp Ngựa Bôn Tiêu Hoàng Kim
  (NPC Thần Hóa Mã Đại Sư - Tương Dương 199/201)
  Hình Ảnh - Minh Họa Công Thức Ép
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 1)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính
  .
  Ngựa Bôn Tiêu (Trắng)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 2)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 1)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 3)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 2)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 4)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 3)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 5)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 4)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 50 Tử Tinh Khoáng Thạch


  HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP NGỰA PHIÊN VŨ - HOÀNG KIM
  Nâng Cấp Ngựa Bôn Tiêu Hoàng Kim
  (NPC Thần Hóa Mã Đại Sư - Tương Dương 199/201)
  Hình Ảnh - Minh Họa Công Thức Ép
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 1)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  1 Ngựa Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 5) - Vĩnh Viễn
  100 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  500 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 100%
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 2)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 1)
  10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 40%
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 3)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 2)
  10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 40% 
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 4)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 3)
  10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 40%
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Phiên Vũ  Hoàng Kim (Cấp 5)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 4)
  10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 40%
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  5 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  NÂNG CẤP NGỰA - XÍCH LONG CÂU HOÀNG KIM
  Nâng Cấp Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 1 -> Cấp 5)
  (Ghép tại Tương Dương Bán Ngựa)
  Ghi Chú Công Thức Ép
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 1)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 5%
  Công thức ghép:
  - Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 5)
  - 300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 100 Mã Thạch Xích Long Câu

  Tỉ lệ thành công 40%
  - Thất bại mất 300 Tử Tinh Khoáng Thạch và 10 Mã Thạch Xích Long Câu
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 2)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 10%
  Công thức ghép:
  - Xích Long Câu - Hoàng Kim (Cấp 1)
  - 300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 10 Mã Thạch Xích Long Câu

  Tỉ lệ thành công 40%
  - Thất Bại Mất 300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - Thất Bại Mất 10 Mã Thạch Xích Long Câu
  - Thất Bại Trả lại Xích Long Câu (Cấp 1)
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 3)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 15%
  Công thức ghép:
  - Xích Long Câu - Hoàng Kim (Cấp 2)
  - 300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 10 Mã Thạch Xích Long Câu

  Tỉ lệ thành công 40%
  - Thất Bại Mất 300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - Thất Bại Mất 10 Mã Thạch Xích Long Câu
  - Thất Bại Trả lại Xích Long Câu (Cấp 2)
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 4)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 20%
  Công thức ghép:
  - Xích Long Câu - Hoàng Kim (Cấp 3)
  - 300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 10 Mã Thạch Xích Long Câu

  Tỉ lệ thành công 40%
  - Thất Bại Mất 300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - Thất Bại Mất 10 Mã Thạch Xích Long Câu
  - Thất Bại Trả lại Xích Long Câu (Cấp 3)
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 5)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 25%
  Công thức ghép:
  - Xích Long Câu - Hoàng Kim (Cấp 4)
  - 300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 10 Mã Thạch Xích Long Câu

  Tỉ lệ thành công 40%
  - - Thất Bại Mất 300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - Thất Bại Mất 10 Mã Thạch Xích Long Câu
  - Thất Bại Trả lại Xích Long Câu (Cấp 4)
   


  NÂNG CẤP NGỰA - Siêu Quang HOÀNG KIM
  TÊN VẬT PHẨM  Công thức ghép Ghi chú
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 1)
  [Công Kích Kỹ Năng: 30%]
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 5)
  100 Mã Thạch Siêu Quang
  600 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 40% 
  Thất bại mất 
  10 Mã Thạch Siêu Quang và 600 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 2)
  [Công Kích Kỹ Năng: 35%]
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 1)
  10 Mã Thạch Siêu Quang
  600 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 40%
  Thất bại trả lại Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 1)
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 3)
  [Công Kích Kỹ Năng: 40%]
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 2)
  10 Mã Thạch Siêu Quang
  600 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 40%
  Thất bại trả lại Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 2)
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 4)
  [Công Kích Kỹ Năng: 45%]
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 3)
  10 Mã Thạch Siêu Quang
  600 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 40%
  Thất bại trả lại Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 3)
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 5)
  [Công Kích Kỹ Năng: 50%]
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 4)
  10 Mã Thạch Siêu Quang
  600 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 40%
  Thất bại trả lại Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 4)
   
  Hệ Ngựa Kỹ Năng Ngựa - Siêu Quang Hoàng Kim
  20 Sát Thương Vật Lý Điểm
  200 Sát Thương Vật Lý Nội Công
  20 Độc Sát Ngoại Công
  50 Độc Sát Nội Công
  200 Băng Sát Nội Công
  20 Sát Thương Vật Lý Điểm
  200 Hỏa Sát Nội Công
  200 Hỏa Sát Ngoại Công
  200 Lôi Sát Nội Công
  200 Lôi Sát Ngoại Công